• Normen en Waarden v.v.Terlo

  Normen en Waarden  bij v.v. Terlo

  Waarom normen en waarden bij v.v. Terlo?

  Voetbalvereniging Terlo vindt goede normen en waarden heel belangrijk! Iedereen die een binding heeft met onze club, als speler, bestuurslid en lid, maar ook als ouder, toeschouwer of supporter langs de lijn, moet zich realiseren dat zij op die momenten uithangbord zijn van de club en daarom ook de waarden en normen van onze club vertegenwoordigen.

  Het heeft dan ook geen verdere uitleg nodig dat dit niet alleen bij onze club geldt, maar zeker ook wanneer we te gast zijn bij een andere club.
  Normen en waarden hebben veel te maken met respect.
  De zeven hoofdregels zijn:

  1. Respect voor jezelf.
  Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als mens en als lid van Terlo Als lid van onze vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht om zich welkom te voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld. Als je dit niet zo ervaart dan toon je respect voor jezelf door dit te melden bij een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.

  2. Respect voor anderen.

  Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd. Leden van Terlo gedragen zich op elk sportpark

  3. Respect voor leden onderling.

  Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Tevens zal men leden te allen tijde aanmoedigen, zonder daarmee iemand af te kraken (geldt zeker ook bij jeugdvoetbal).

  4. Respect voor eigen en andermans bezittingen.

  Leden van Terlo zijn zelf aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Tevens zien onze leden er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te zijn. Leden zien tevens toe op het gedrag in de kleedkamer, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

  5. Respect voor elkaars gezondheid.

  Leden van Terlo zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw, zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden. Alcoholgebruik onder de 18 is niet toegestaan. Verder wordt, vooral bij de jeugd 18+, matig met alcohol omgegaan.

  6. Respect voor de vereniging.

  Leden van Terlo zullen zich te allen tijde aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.

  7. Respect voor opgelegde sancties.

  Iedere lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde
  sancties/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de
  vereniging de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte
  administratiekosten op het betreffende lid.

   

  Gedragsregels.

  De normen en waarden binnen onze vereniging worden hieronder omgezet in gedragsregels. Veel zal als vanzelfsprekend worden ervaren, maar toch is het belangrijk dat we allemaal weten wat we van elkaar mogen verwachten, wat wel en wat geen gewenst gedrag is en dat we elkaar aanspreken bij ongewenst gedrag.

  Algemene gedragsregels:

  Iedereen….
  • Heeft respect voor het werk van onze vrijwilligers, die het mogelijk maken dat er
  getraind kan worden en wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit is namelijk niet
  vanzelfsprekend
  • Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en
  accommodatie.
  • Doet afval in de daarvoor bestemde bakken.
  • Gedraagt zich, gebruikt geen geweld en vermijdt het gebruik van grof, beledigend
  taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters,
  toeschouwers etc.
  • Toont respect voor de ander.
  • Blijft van elkaars spullen af.
  • Respecteert aanwijzingen van vrijwilligers van de club.
  • Mag elkaar aanspreken op foutief gedrag.

  Gedragsregels voor de speler/speelster.

  Voor de training/wedstrijd:
  De speler/speelster…
  • Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de trainer/coach als er niet aan de training of wedstrijd deelgenomen kan worden
  • Is op het afgesproken tijdstip aanwezig.
  Tijdens de training/wedstrijd:
  De speler/speelster…..
  • Beheerst zich in het veld en laat zich niet uitlokken en toont respect voor de ander.
  • Vertoont sportief gedrag, dit betekent accepteren en niet vloeken of schelden en
  geen discriminerende opmerkingen maken.
  • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters, zij zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie.
  • Draagt tijdens wedstrijden het tenue van de club, niet tijdens andere activiteiten.
  • Draagt geen sieraden.
  Na de training/wedstrijd:
  De speler/speelster …
  • Schudt de hand van de tegenstander en (assistent)scheidsrechter.
  • Helpt mee met het opruimen van de materialen na de training.
  • Klopt vuile schoenen buiten uit en niet in de kleedkamers.
  • Doucht na de wedstrijd.
  • Is medeverantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedlokalen.
  Gedragsregels voor de leider/trainer:
  De leider/trainer……
  • Heeft een voorbeeldfunctie, geeft dus het goede voorbeeld door respect te hebben
  voor iedereen in en om het veld en ziet er op toe dat de spelers/speelster de
  gedragsregels hanteren.
  • Is tijdig aanwezig, zodat zijn team niet hoeft te wachten.
  • Leert zijn team dat de spelregels afspraken zijn, die voor iedereen gelden.
  • Ziet erop toe dat spelers/speelsters passende kleding dragen, rekening houdend met de weersomstandigheden en voorschriften.
  • Is verantwoordelijk voor gebruikte materialen en kleedlokalen en het opruimen
  daarvan.
  • Motiveert spelers/speelsters op een positieve manier om ze beter te laten voelen en
  plezier te beleven in het voetbalspel.
  • Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de jeugd coördinatoren.
  • Verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals materiaal, wedstrijdformulier,
  opstelling etc.
  • Meldt zich bij de andere club bij uitwedstrijden.
  • Gebruikt geen drugs, alcohol of tabak tijdens het uitvoeren van de taken.

  Gedragsregels voor bestuurders:
  De bestuurder……
  • Heeft een voorbeeldfunctie, geeft dus het goede voorbeeld door alles en iedereen te
  respecteren.
  • Houdt toezicht op het correct naleven van de gedragsregels.

  Gedragsregels voor scheidsrechters/spelbegeleiders:
  De scheidsrechter/spelbegeleider….
  • Heeft een voorbeeldfunctie voor iedereen.
  • Past de regels tor volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze in het licht van het
  niveau en de kwaliteit van een wedstrijd.
  • Is eerlijk, beleefd en beslist bij het constateren van fouten.
  • Vermijdt zelf grof taalgebruik.
  • Veroordeelt elk gebruik van zowel fysiek als verbaal geeld.

  Gedragsregels voor vrijwilligers:

  De vrijwilliger….
  • Is een goed verenigingslid en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen in en om het veld.
  • Ziet erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met materialen, velden en
  accommodatie.
  • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het desbetreffende
  aanspreekpunt.

  Gedragsregels voor ouders/verzorgers:

  De ouder/verzorger…..
  • Zorgt dat de jeugdspeler/speelster op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
  • Zorgt voor tijdig afmelden van de jeugdspeler/speelster.
  • Is een goede supporter, dus geen coach. Laat de technische en tactische begeleiding en coaching over aan de leider.
  • Mag spelers/speelsters positief komen aanmoedigen, maar blijft daarbij achter de
  omheining.
  • heeft ook een voorbeeldfunctie naar de jongeren toe, dus toont respect voor
  iedereen in en om het veld.
  • Helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
  • Accepteert beslissingen van scheidsrechters en leert spelers/speelsters dit ook te
  doen.
  • Bespreekt op- en aanmerkingen op training, coaching of organisatie met
  desbetreffende persoon. Mocht er geen oplossing zijn, bespreek het dan met de
  aanspreekpunten van onze jeugdafdeling.

   

  Als iedereen zich aan deze gedragsregels houdt, kunnen we als Terlo voor iedereen een goede sfeer creëren bij onze vereniging en met zijn allen trots zijn op de club!